دوربین های مدار بسته در حفاظت پیرامونی 

دوربین های مدار بسته در حفاظت پیرامونی
 
به کارگیری و اجرای طرح دوربین مدار بسته در حفاظت پیرامونی هر محل با هر سیستم و روشی، امری ضروری است. نصب دوربين هاي مداربسته، پايش سيستم الکتروفنس و محیط اطراف ایستگاه را فراهم مي کند. تمامي تصاوير ضبط شده بصورت همزمان در اتاق کنترل مرکزي قابل رؤيت است. تعداد دوربین های مدار بسته بستگی به بزرگی محوطه مورد حفاظت خواهد داشت.

شایان ذکر است، ترکيب سيستم دوربين هاي مداربسته با سيستم حفاظت پیرامونی، باعث ارتقاء فوق العاده کارايي دوربين ها می شود. بدين صورت که دوربين ها در هر تماس معارض با سیستم حفاظت پیرامونی، دستور ضبط تصاویر را مي گيرند و بدين ترتيب اپراتور مستقر در اتاق کنترل مرکزي، بدون اينکه نياز به پايش مداوم تصاوير داشته باشد و همچنين سيستم مجبور به ذخيره مقادير حجيمي از تصاوير ويديويي باشد، در هنگام بروز تعارض يا اتفاق، شروع به ضبط تصاوير نموده و اپراتور را با اعلان خطر آگاه خواهد نمود. به تبع اعلان خطر، اپراتور با استفاده از سيستم پيچينگ دو طرفه، يا اعلام فرمان به نيروهاي حفاظتي يا راننده هاي خودروهاي گشت، آنها را آگاه خواهد نمود. 

توضيح آنکه، خيره شدن اپراتور به صفحه مانيتورينگ تصاوير به مدت بيش از چهار ساعت، عملاً حساسیت چشم را تا حد قابل توجهي کاهش مي دهد و حتي در صورت وجود اتفاق و تعارض، اپراتور قادر به تشخيص از روي صفحه مانيتورينگ نخواهد شد. بنابراين چنين حجم وسيعي از سرمايه گذاري، با در نظر گرفتن نيازمندي هاي تعميرات و جايگزيني دوربين ها در طي بهره برداري، عملاً امکان نظارت تصويري آنلاين را در اختيار بهره بردار قرار نخواهد داد.

شکل زیر چگونگی ارتقا کاریی نیروهای حراستی موجود و عدم نیاز به پرسنل جدید جهت نظارت ایستگاه ها را نشان می دهد.شکل های زیر نمونه هایی  از پایش تصویری منطقه حفاظتی در اتاق کنترل را نشان می دهد.

در شکل زیر نمونه ای از اتاق کنترل مرکزی به همراه مانیتورینگ بخش ها و زون های مختلف حفاظتی و همچنین نقشه و نرم افزار مدیریت سیستم نمایش داده شده است.