انواع کاربردهای فنس الکتریکی

انواع کاربردهای فنس الکتریکی
 
1- نیرگاه های حرارتی:

2- نیروگاه های خورشیدی:

3-پست های فوق توزیع:
4- مناطق مسکونی


5- کارخانه های و صنایع
6- مراکز امنیتی و استراتژیک نظیر پایگاه های نظامی و زندان ها


7- دامداری


8- کشاورزی9- سایر کاربردهای فنس های الکتریکی:

- نیروگاه های هسته ای

- انبارها و معادن

- نمایشگاه ها، موزه ها و مکان های تاریخی و دیدنی

- فرودگاه ها

- دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

- پارکینگ ها