1 - آیا الکتروفنس به حیوانات وحشی و اهلی آسیب می رساند؟

2 - در صورت قطع یا اتصال کوتاه هادی های الکتروفنس چه اتفاقی می افتد؟

3 - آیا کابل های میکروفونی قادر به تمییز ارتعاش حاصله از باد و ... با ارتعاش حاصل از تعارض هستند؟

4 - آیا فرستنده گیرنده های مایکروویو عبور حیوانات از ناحیه حفاظتی را تشخیص می دهند؟

5 - ناحیه قابل پوشش مایکروویو چیست؟

6 - آیا میزان انرژی که در برخورد با حصار الکتریکی به بدن متعارض وارد می شود قابل تنظیم است؟

7 - آیا عبور و حرکت حیوانات برای سیستم سیم میکروفونی که برای تشخیص انسان به کار میرود، مشکل ایجاد خواهد کرد؟

8 - میزان انرژی مصرفی روزانه هر یک از سیستم های امنیتی چقدر است؟

9 - در صورت قطع سیم فلکسی گارد توسط عامل مزاحم چه اتفاقی می افتد؟

10 - طریقه عملکرد کابل حسگر دفنی به چه صورت می باشد؟