شرکت ایمن حصار پویا ، اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند

وزرات نفت و ایستگاه تقویت فشار گاز ، ایستگاه های انتقال گاز وزارت نفت 

نام پروژه

تاریخ اجرا پروژه

کارفرما پروژه

نوع سیستم اجرا شده

شرکت های انتقال گاز

نام پروژه

تاریخ اجرا پروژه

کارفرما پروژه

نوع سیستم اجرا شده

شرکت های ملی پخش ، پالایشگاه ها و مناطق نفتی

نام پروژه

تاریخ اجرا پروژه

کارفرما پروژه

نوع سیستم اجرا شده

لطفا رای بدهید!
[Total: 0 Average: 0]