شرکت ایمن حصار پویا ، اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند

پروژه های اجرا شده کابل میکروفونی در وزارت نفت

سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند

شرکت های گاز

نام پروژه

تاریخ اجرا پروژه

کارفرما پروژه

نوع سیستم اجرا شده

شرکت های انتقال گاز

نام پروژه

تاریخ اجرا پروژه

کارفرما پروژه

نوع سیستم اجرا شده

شرکت های ملی پخش ، پالایشگاه ها و مناطق نفتی

نام پروژه

تاریخ اجرا پروژه

کارفرما پروژه

نوع سیستم اجرا شده

برخی از مشتریان ما