پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در سایر وزارتخانه ها و سازمان ها

پروژه های اجرا شده در شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها

نام پروژه
سیلوی16 هزار تنی شهید زارعی همدان
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه آزاد اهواز
انبار برق باغستان
شرکت ملی مس ایران
انبار شرکت سرمایه گذاری جاهد
زندان شهرستان دهدشت
زندان شهرستان گچساران
تاسیسات زندان مرند
تاریخ اجرا
1394
1394
1395
1397
1398
1399
1399
1399
در حال اجرا
کارفرما
شرکت بازرگانی دولتی ایران
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه آزاد اهواز
شرکت مادر تخصصی برق حرارتی
شرکت ملی صنایع مس ایران
وزارت جهاد کشاورزی
اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمد
اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمد
اداره کل زندان های آذربایجان شرقی
سیستم اجرا شده
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
سیستم ماکروویو
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
نام پروژه تاریخ اجرا کارفرما سیستم اجرا شده
 سیلوی16 هزار تنی شهید زارعی همدان 1394 شرکت بازرگانی دولتی ایران فنس الکتریکی
دانشگاه امام صادق (ع) 1394  دانشگاه امام صادق (ع) فنس الکتریکی
دانشگاه آزاد اهواز 1395 دانشگاه آزاد اهواز سیستم ماکروویو
انبار برق باغستان 1397  شرکت مادر تخصصی برق حرارتی فنس الکتریکی
شرکت ملی مس ایران 1398 شرکت ملی صنایع مس ایران فنس الکتریکی
 انبار شرکت سرمایه گذاری جاهد 1399 وزارت جهاد کشاورزی فنس الکتریکی
زندان شهرستان دهدشت 1399 اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمد فنس الکتریکی
زندان شهرستان گچساران 1399 اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمد فنس الکتریکی
تاسیسات زندان مرند در حال اجرا اداره کل زندان های آذربایجان شرقی فنس الکتریکی