پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در سایر وزارتخانه ها و سازمان ها

پروژه های اجرا شده در شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها

نام پروژه
سیلوی16 هزار تنی شهید زارعی همدان
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه آزاد اهواز
انبار برق باغستان
شرکت ملی مس ایران
انبار شرکت سرمایه گذاری جاهد
زندان شهرستان دهدشت
زندان شهرستان گچساران
زندان شهرستان اراک
تاریخ اجرا
1394
1394
1395
1397
1398
1399
1399
1399
1399
کارفرما
شرکت بازرگانی دولتی ایران
دانشگاه امام صادق (ع)
دانشگاه آزاد اهواز
شرکت مادر تخصصی برق حرارتی
شرکت ملی صنایع مس ایران
وزارت جهاد کشاورزی
اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمد
اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمد
اداره کل زندان های استان مرکزی
سیستم اجرا شده
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
سیستم ماکروویو
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
تاسیسات زندان مرند
در حال اجرا
اداره کل زندان های آذربایجان شرقی
فنس الکتریکی
نام پروژهتاریخ اجراکارفرماسیستم اجرا شده
 سیلوی16 هزار تنی شهید زارعی همدان1394شرکت بازرگانی دولتی ایرانفنس الکتریکی
دانشگاه امام صادق (ع)1394 دانشگاه امام صادق (ع)فنس الکتریکی
دانشگاه آزاد اهواز1395دانشگاه آزاد اهوازسیستم ماکروویو
انبار برق باغستان1397 شرکت مادر تخصصی برق حرارتیفنس الکتریکی
شرکت ملی مس ایران1398شرکت ملی صنایع مس ایرانفنس الکتریکی
 انبار شرکت سرمایه گذاری جاهد1399وزارت جهاد کشاورزیفنس الکتریکی
زندان شهرستان دهدشت1399اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمدفنس الکتریکی
زندان شهرستان گچساران1399اداره کل زندان های کهگیلویه و بویر احمدفنس الکتریکی
زندان شهرستان اراک1399اداره کل زندان های استان مرکزیفنس الکتریکی
تاسیسات زندان مرنددر حال اجرااداره کل زندان های آذربایجان شرقیفنس الکتریکی