شرکت ایمن حصار پویا ، اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند