پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در وزارت نیرو

پروژه های اجرا شده در شرکت های آب منطقه ای و آبفا

نام پروژه
تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ایلام
انبار آب ایلام
تاسیسات سد کلان همدان
سد کرمانشاه
تصفیه خانه آب و فاضلاب مازندران
تصفبه خانه آب و فاضلاب قم
مخزن آب و فاضلاب زنجان
تاسیسات مخزن آب سلطانیه
تاسیسات مخزن آب سایت علوی
تصفیه خانه آب و فاضلاب اصفهان
تاریخ اجرا
1392
1392​
1395
1395
1397
1397
1397
1399
1399
در حال اجرا
کارفرما
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب منطقه ای همدان
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
شرکت آب و فاضلاب استان مازندران
شرکت آب و فاضلاب استان قم
شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
سیستم اجرا شده
سیستم ماکروویو
سیستم ماکروویو
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
سیم میکروفونی
فنس الکتریکی
سیم میکروفونی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
نام پروژه تاریخ اجرا کارفرما سیستم اجرا شده
 تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ایلام 1392 شرکت آب و فاضلاب ایلام سیستم ماکروویو
انبار آب ایلام 1392  شرکت آب و فاضلاب ایلام سیستم ماکروویو
تاسیسات سد کلان همدان 1395  شرکت آب منطقه ای همدان فنس الکتریکی
سد کرمانشاه 1395  شرکت آب منطقه ای کرمانشاه فنس الکتریکی
تصفیه خانه آب و فاضلاب مازندران 1397 شرکت آب و فاضلاب استان مازندران سیم میکروفونی
 تصفبه خانه آب و فاضلاب قم 1397 شرکت آب و فاضلاب استان قم فنس الکتریکی
 مخزن آب و فاضلاب زنجان 1397 شرکت آب و فاضلاب استان زنجان سیم میکروفونی
تاسیسات مخزن آب سلطانیه 1399 شرکت آب و فاضلاب استان زنجان فنس الکتریکی
تاسیسات مخزن آب سایت علوی 1399 شرکت آب و فاضلاب قم فنس الکتریکی
تصفیه خانه آب و فاضلاب اصفهان در حال اجرا  شرکت آب و فاضلاب اصفهان فنس الکتریکی
 

پروژه های اجرا شده در شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها

نام پروژه
پست برق 400 کیلو ولت سپاهان اصفهان
پست برق 132 کیلو ولت بوعلی مشهد
پست برق ابوطالب مشهد
پست برق کوهستان مشهد
نیروگاه حرارتی شازند اراک
پست برق فیروز کوه
پست برق شهرستان خواف
پست برق شهرستان لردگان
تاریخ اجرا
1393
1394
1394
1394
1394
1396
1396
1396
کارفرما
شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت تولید نیروی برق شازند اراک
شرکت برق منطقه ای تهران
شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت برق منطقه ای اصفهان
سیستم اجرا شده
سیستم ماکروویو
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
نام پروژهتاریخ اجراکارفرماسیستم اجرا شده
پست برق 400 کیلو ولت سپاهان اصفهان1393شرکت برق منطقه ای اصفهانسیستم ماکروویو
پست برق 132 کیلو ولت بوعلی مشهد1394 شرکت برق منطقه ای خراسانفنس الکتریکی
پست برق ابوطالب مشهد1394 شرکت برق منطقه ای خراسانفنس الکتریکی
پست برق کوهستان مشهد1394 شرکت برق منطقه ای خراسانفنس الکتریکی
نیروگاه حرارتی شازند اراک1394شرکت تولید نیروی برق شازند  اراکفنس الکتریکی
پست برق فیروز کوه1396شرکت برق منطقه ای تهرانفنس الکتریکی
پست برق شهرستان خواف1396شرکت برق منطقه ای خراسانفنس الکتریکی
پست برق شهرستان لردگان1396شرکت برق منطقه ای اصفهانفنس الکتریکی