پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در وزارت نیرو

پروژه های اجرا شده در شرکت های آب منطقه ای و آبفا

نام پروژه
تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ایلام
انبار آب ایلام
تاسیسات سد کلان همدان
سد کرمانشاه
تصفیه خانه آب و فاضلاب مازندران
تصفبه خانه آب و فاضلاب قم
مخزن آب و فاضلاب زنجان
تاسیسات مخزن آب سلطانیه
تاسیسات مخزن آب سایت علوی
تصفیه خانه آب و فاضلاب ابهر و خرم دره
تاریخ اجرا
1392
1392​
1395
1395
1397
1397
1397
1399
1399
1399
کارفرما
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب و فاضلاب ایلام
شرکت آب منطقه ای همدان
شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
شرکت آب و فاضلاب مازندران
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب زنجان
شرکت آب و فاضلاب قم
شرکت آب و فاضلاب زنجان
سیستم اجرا شده
سیستم ماکروویو
سیستم ماکروویو
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
سیم میکروفونی
فنس الکتریکی
سیم میکروفونی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
تصفیه خانه آب شماره 1 ارومیه
تصفیه خانه آب و فاضلاب اصفهان
در حال اجرا
در حال اجرا
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی
شرکت آب و فاضلاب اصفهان
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
نام پروژهتاریخ اجراکارفرماسیستم اجرا شده
 تاسیسات تصفیه آب و فاضلاب ایلام1392شرکت آب و فاضلاب ایلامسیستم ماکروویو
انبار آب ایلام1392 شرکت آب و فاضلاب ایلامسیستم ماکروویو
تاسیسات سد کلان همدان1395 شرکت آب منطقه ای همدانفنس الکتریکی
سد کرمانشاه1395 شرکت آب منطقه ای کرمانشاهفنس الکتریکی
تصفیه خانه آب و فاضلاب مازندران1397شرکت آب و فاضلاب استان مازندرانسیم میکروفونی
 تصفبه خانه آب و فاضلاب قم1397شرکت آب و فاضلاب استان قمفنس الکتریکی
 مخزن آب و فاضلاب زنجان1397شرکت آب و فاضلاب استان زنجانسیم میکروفونی
تاسیسات مخزن آب سلطانیه1399شرکت آب و فاضلاب استان زنجانفنس الکتریکی
تاسیسات مخزن آب سایت علوی1399شرکت آب و فاضلاب قمفنس الکتریکی
تصفیه خانه آب و فاضلاب ابهر و خرم دره1399 شرکت آب و فاضلاب زنجانفنس الکتریکی
تصفیه خانه آب شماره 1 ارومیهدر حال اجراشرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربیفنس الکتریکی
تصفیه خانه آب و فاضلاب اصفهاندر حال اجرا شرکت آب و فاضلاب اصفهانفنس الکتریکی

پروژه های اجرا شده در شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها

نام پروژه
پست برق 400 کیلو ولت سپاهان اصفهان
پست برق 132 کیلو ولت بوعلی مشهد
پست برق ابوطالب مشهد
پست برق کوهستان مشهد
نیروگاه حرارتی شازند اراک
پست برق فیروز کوه
پست برق شهرستان خواف
پست برق شهرستان لردگان
تاریخ اجرا
1393
1394
1394
1394
1394
1396
1396
1396
کارفرما
شرکت برق منطقه ای اصفهان
شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت تولید نیروی برق شازند اراک
شرکت برق منطقه ای تهران
شرکت برق منطقه ای خراسان
شرکت برق منطقه ای اصفهان
سیستم اجرا شده
سیستم ماکروویو
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
فنس الکتریکی
نام پروژهتاریخ اجراکارفرماسیستم اجرا شده
پست برق 400 کیلو ولت سپاهان اصفهان1393شرکت برق منطقه ای اصفهانسیستم ماکروویو
پست برق 132 کیلو ولت بوعلی مشهد1394 شرکت برق منطقه ای خراسانفنس الکتریکی
پست برق ابوطالب مشهد1394 شرکت برق منطقه ای خراسانفنس الکتریکی
پست برق کوهستان مشهد1394 شرکت برق منطقه ای خراسانفنس الکتریکی
نیروگاه حرارتی شازند اراک1394شرکت تولید نیروی برق شازند  اراکفنس الکتریکی
پست برق فیروز کوه1396شرکت برق منطقه ای تهرانفنس الکتریکی
پست برق شهرستان خواف1396شرکت برق منطقه ای خراسانفنس الکتریکی
پست برق شهرستان لردگان1396شرکت برق منطقه ای اصفهانفنس الکتریکی