پروژه های اجرا شده سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند در وزارت نفت

پروژه های اجرا شده در شرکت های گاز

نام پروژه
ایستگاه تقویت فشار گاز شهریار
ایستگاه تقلیل فشار گاز باسمنج تبریز
ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین
ایستگاه تقویت فشار گاز ارومیه
ایستگاه تقویت فشار گاز نیک پی زنجان
سایت تقویت فشار گاز  CGS1
سایت تقویت فشار گاز  CGS2
تاریخ اجرا
1386
1386
1387
1388
1389
1392
1392
کارفرما
شرکت گاز استان تهران
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
شرکت گاز استان قزوین
شرکت گاز استان آذربایجان غربی
شرکت گاز استان زنجان
شرکت گاز استان یزد
شرکت گاز استان یزد
سیستم اجرا شده
سیم میکروفونی
فنس الکتریکی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
نام پروژه تاریخ اجرا کارفرما سیستم اجرا شده
ایستگاه تقویت فشار گاز شهریار 1386 شرکت گاز استان تهران سیم میکروفونی
ایستگاه تقلیل فشار گاز باسمنج تبریز 1386 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی فنس الکتریکی
ایستگاه تقویت فشار گاز قزوین  1387 شرکت گاز استان قزوین سیم میکروفونی
ایستگاه تقویت فشار گاز ارومیه 1388 شرکت گاز استان آذربایجان غربی سیم میکروفونی
ایستگاه تقویت فشار گاز نیک پی زنجان 1389 شرکت گاز استان زنجان سیم میکروفونی
سایت تقویت فشار گاز  CGS1 1392 شرکت گاز استان یزد سیم میکروفونی
سایت تقویت فشار گاز  CGS2 1392 شرکت گاز استان یزد سیم میکروفونی

پروژه های اجرا شده در شرکت های انتقال گاز

نام پروژه
ایستگاه تقویت فشار گاز سیرجان
ایستگاه گاز آب شیرین بندرعباس
تاسیسات تقویت فشار گاز دهق
تاسیسات تقویت فشار گاز پتاوه
ایستگاه تقویت فشار گاز خاوران
تاسیسات تقویت فشار گاز مرند
ایستگاه انتقال گاز جلفا
ایستگاه گاز بهبهان
ایستگاه گاز دهدشت ( تنگه پیرزال)
ایستگاه گاز تکاب
تاریخ اجرا
1389
1390
1390
1390
1390
1391
1393
1393
1397
1398
کارفرما
منطقه 6 عملیات انتقال گاز-کرمان
منطقه 6 عملیات انتقال گاز-بندرعباس
منطقه 2 عملیات انتقال گاز-اصفهان
منطقه 2 عملیات انتقال گاز-اصفهان
منطقه 5 عملیات انتقال گاز-شیراز
منطقه 8 عملیات انتقال گاز-آذربایجان شرقی
منطقه 8 عملیات انتقال گاز-آذربایجان غربی
منطقه 1 عملیات انتقال گاز-کهگیلویه و بویر احمد
منطقه 1 عملیات انتقال گاز-کهگیلویه و بویر احمد
منطقه 8 عملیات انتقال گاز-آذربایجان شرقی
سیستم اجرا شده
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
سیم میکروفونی
نام پروژه تاریخ اجرا کارفرما سیستم اجرا شده
 ایستگاه تقویت فشار گاز سیرجان 1389 منطقه 6 عملیات انتقال گاز-کرمان سیم میکروفونی
ایستگاه گاز آب شیرین بندرعباس 1390  منطقه 6 عملیات انتقال گاز-بندرعباس سیم میکروفونی
تاسیسات تقویت فشار گاز دهق 1390  منطقه 2 عملیات انتقال گاز-اصفهان سیم میکروفونی
 تاسیسات تقویت فشار گاز پتاوه 1390  منطقه 2 عملیات انتقال گاز-اصفهان سیم میکروفونی
 ایستگاه تقویت فشار گاز خاوران 1390 منطقه 5 عملیات انتقال گاز-شیراز سیم میکروفونی
 تاسیسات تقویت فشار گاز مرند 1391  منطقه 8 عملیات انتقال گاز-آذربایجان شرقی سیم میکروفونی
 ایستگاه انتقال گاز جلفا 1393  منطقه 8 عملیات انتقال گاز-آذربایجان غربی سیم میکروفونی
ایستگاه گاز بهبهان 1393 منطقه 1 عملیات انتقال گاز-کهگیلویه و بویر احمد سیم میکروفونی
ایستگاه گاز دهدشت ( تنگه پیرزال) 1397  منطقه 1 عملیات انتقال گاز-کهگیلویه و بویر احمد سیم میکروفونی
ایستگاه گاز تکاب 1398  منطقه 8 عملیات انتقال گاز-آذربایجان شرقی سیم میکروفونی

پروژه های اجرا شده در شرکت های ملی پخش، پالایشگاه ها و مناطق نفتی

نام پروژه

انبار نفت اراک

انبار نفت شمال غرب تهران

انبار نفت اصفهان

پالایشگاه اروندان

ایستگاه فشار قوی و NGL گچساران

ایستگاه فشار ضعیف شماره 1 گچساران

انبار نفت شهید رجایی بندرعباس

فاز 19 پارس جنوبی

شرکت پالایش گاز پارسیان

میدان نفتی آذر

تاریخ اجرا

1386

1387

1387

1387

1391

1392

1394

1395

1395

1398

کارفرما

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی-مرکزی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی-تهران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی- اصفهان

پالایشگاه اروندان

شرکت بهره برداری نفت و گاز-گچساران

شرکت بهره برداری نفت و گاز-گچساران

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی-هرمزگان

شرکت نفت و گاز پارس

مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مناطق نفتی آذر-ایلام

سیستم اجرا شده

سیم میکروفونی

سیم میکروفونی

سیم میکروفونی

سیم میکروفونی

سیم میکروفونی

سیم میکروفونی

فنس الکتریکی

سیم میکروفونی

سیم میکروفونی

سیم میکروفونی

تاسیسات پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
1388
پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
فنس الکتریکی
 
نام پروژه تاریخ اجرا کارفرما سیستم اجرا شده
انبار نفت اراک 1386 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی-مرکزی سیم میکروفونی
انبار نفت شمال غرب تهران 1387 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی-تهران سیم میکروفونی
انبار نفت اصفهان 1387 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی- اصفهان سیم میکروفونی
پالایشگاه اروندان 1387   پالایشگاه اروندان سیم میکروفونی
 ایستگاه فشار قوی و NGL  گچساران 1391 شرکت بهره برداری نفت و گاز-گچساران سیم میکروفونی
 ایستگاه فشار ضعیف شماره 1 گچساران 1392 شرکت بهره برداری نفت و گاز-گچساران سیم میکروفونی
انبار نفت شهید رجایی بندرعباس 1394  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی-هرمزگان فنس الکتریکی
فاز 19 پارس جنوبی 1395  شرکت نفت و گاز پارس سیم میکروفونی
شرکت پالایش گاز پارسیان 1395 مجتمع گاز پارس جنوبی سیم میکروفونی
میدان نفتی آذر 1398 شرکت منطق نفتی اذر-ایلام سیم میکروفونی
تاسیسات پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد 1388 پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد فنس الکتریکی