شرکت ایمن حصار پویا ، اولین ارائه دهنده سیستم های حفاظت پیرامونی هوشمند

  • Location: Azerbaijan
  • 2016
  • electric fence
  • باغ وحش کرج
  • 2018
  • electric fence
  • شرکت های آب منطقه ای و آبفا
  • شرکت های برق منطقه ای و نیروگاه ها
  • electric fence