افتتاح سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند فنس الکتریکی تصفیه خانه ابهر و خرم رده

افتتاح فنس الکتریکی تصفیه خانه ابهر و خرم رده – سیستم حفاظت پیرامونی هوشمند فنس الکتریکی تصفیه خانه ابهر و خرم دره با حضور جناب آقای عرب نژاد و جناب آقای توشه جو و هیات همراه، جناب آقای مهندس جزءقاسمی مدیر عامل محترم و جناب آقای امامی مدیر محترم حراست شرکت آب و فاضلاب استان […]